اطلاعیه

فرم درخواست خدمت

راهنمای کد خدمات آزمایشگاهی

فلوچارت روند درخواست خدمات بخش آزمایشگاه

نحوه درخواست خدمت آزمایشگاهی

 
 به کارگیری علم شیمی  در جهت تجزیه عنصری مواد به صورت مقادیر کم (trace) ویا درصدی (major) می باشد که عناصر می توانند خالص ویا به صورت ترکیب در نمونه باشند، اندازه گیری کیفی وکمی با استفاده از تکنیکهای مدرن مسئولیت مهم یک شیمیست  می باشد ،شیمی وزمین شناسی دو علم مکمل یکدیگر بوده که در آزمایشگاه شیمی اطلاعات داده ای مقادیر عنصری ونوع کانی را برای یک زمین شناس تعیین می نماید ومی توان فراوانی یک عنصر را در منطقه مورد نظر بررسی نموده ودر صورت اقتصادی بودن به مرحله بهره برداری رساند، همچنین در مورد تهیه نقشه های زمین شناسی داده های آزمایشگاهی نقش مهمی دارند. ارتباط علم شیمی با سایر علوم نظیر داروسازی ،پزشکی ،کشاورزی ،هسته ای ،متالوژی، بیوشیمی و... بنا به نیاز متفاوت می باشد.