اطلاعیه

 
 به کارگيرى علم شيمى  در جهت تجزيه عنصرى مواد به صورت مقادير کم (trace) ويا درصدى (major) مى باشد که عناصر مى توانند خالص ويا به صورت ترکيب در نمونه باشند، اندازه گيرى کيفى وکمى با استفاده از تکنيکهاى مدرن مسئوليت مهم يک شيميست  مى باشد ،شيمى وزمين شناسى دو علم مکمل يکديگر بوده که در آزمايشگاه شيمى اطلاعات داده اى مقادير عنصرى ونوع کانى را براى يک زمين شناس تعيين مى نمايد ومى توان فراوانى يک عنصر را در منطقه مورد نظر بررسى نموده ودر صورت اقتصادى بودن به مرحله بهره بردارى رساند، همچنين در مورد تهيه نقشه هاى زمين شناسى داده هاى آزمايشگاهى نقش مهمى دارند. ارتباط علم شيمى با ساير علوم نظير داروسازى ،پزشکى ،کشاورزى ،هسته اى ،متالوژى، بيوشيمى و... بنا به نياز متفاوت مى باشد.