عناوين مجموعه مقالات اعضاء گروه

 

رديف

عنوان مقاله

نويسنده

تاريخ ومحل ارائه

۱

 تهيه 32p  از نمک هاى فسفاته با استفاده از NAA  در مرکز تحقيقاتى راکتور انرژى اتمى 

سيما عوض مقدم

دانشگاه فردوسى مشهد
۲ تهيه بسترهاى  فاز جامد به عنوان coating electord

سيما عوض مقدم

سازمان زمين شناسى
۳

جداسازى عناصر توسط رزين  کاتيونى JRC718 Amberlite وبررسى شرايط بهينه

سيما عوض مقدم

سازمان زمين شناسى
۴

جداسازى صدوکوزيفولات  از دانه هاى روغنى توسط HPLC واندازه گيرى آن توسط civ-vis

سيما عوض مقدم

سازمان انرژى اتمى
۵ تجزيه زغال سنگ محمد حسين بخشائى

1372 سازمان زمين شناسى

۶ دستورکار آزمايشگاه ژئوشيمى محمد حسين بخشائى

1383 مديريت امور آزمايشگاهها