سوال مطرح شده :
موضوع :  آزمايش
توضیحات :  براى آناليز يک نمونه زمين شناسى چگونه مى توان اقدام کرد آيا اين امکان در سازمان زمين شناسى وجود دارد ؟
نام کاربر :  مردمى
پست الکترونیکی :  mardomi@yahoo.com
تاریخ درج :  سه شنبه 5 اردیبهشت 1385  3:51
 تعداد کل پاسخهای موجود : 2
پاسخ شماره 1
موضوع :  آناليز
توضیحات :  براى آناليز عنصرى خاکيهاى کمياب چه پيشنهادى داريد؟
نام کاربر :  م. يابنده
پست الکترونیکی :  mpy1383@yahoo.com
تاریخ درج :  چهارشنبه 21 تیر 1385  1:8
پاسخ شماره 2
موضوع :  آناليز نمونه
توضیحات : 

اگر منظور شما اندازه گيرى عناصر اصلى است با استفاده از XRF معمولى و يا شيمى تر مى توان اندازه گرفت. براى اندازه گيرى عناصر فرعى و اصلى با استفاده از دستگاه ICP ويا XRF پر قدرت مانند مدل Mejix Pro انجام مى شود. در سازمان زمين شناسى اين آناليز ها انجام مى شود

تاریخ درج :  سه شنبه 5 اردیبهشت 1385  4:4
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image